Chat with us, powered by LiveChat

WARUNKI

Korzystając z tej witryny, potwierdzasz i akceptujesz, że:

A. Chociaż zobowiązujemy się do dostarczania najnowszych informacji dotyczących naszych produktów i usług oraz innych informacji o naszej firmie na tej stronie, nie gwarantujemy dokładności, skuteczności ani przydatności wszystkich informacji zawartych na tej stronie. Każda osoba przyjmuje pełną odpowiedzialność i wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z tej witryny. Informacje są prezentowane w stanie „TAK JAK SĄ” i mogą obejmować niedokładności techniczne lub błędy typograficzne. SASMAR zastrzega sobie prawo do dodawania, anulowania lub zmian informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

B. SASMAR NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU LUB NATURY W ODNIESIENIU DO INFORMACJI LUB TREŚCI PUBLIKOWANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ. SASMAR WYŁĄCZNIE ODRZUCA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, STWORZONE PRZEZ PRAWO, UMOWĘ LUB W INNY SPOSÓB, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU LUB TYTUŁU. W żadnym wypadku SASMAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU LUB NATURY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE (W TYM UTRATĘ ZYSKU) SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE WYNIKAJĄCE ZE LUB W ZWIĄZKU Z ISTNIENIEM NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ORAZ / LUB INFORMACJE LUB TREŚĆ PUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, ZACZYNAJĄCE SIĘ OD KIEDY SASMAR ZOSTAŁ PORADY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

C. SASMAR nie ponosi odpowiedzialności i nie daje żadnej gwarancji za dokładność, skuteczność, terminowość i przydatność jakichkolwiek informacji lub treści uzyskanych od stron trzecich, w tym hipertekstowych łączy do lub z witryn stron trzecich. O ile niniejsza strona internetowa nie stanowi inaczej, SASMAR nie będzie modyfikować, cenzurować ani w inny sposób kontrolować treści dostarczanych przez osoby trzecie na żadnej tablicy ogłoszeń, czacie lub innym podobnym forum opublikowanym na jej stronie internetowej. Informacje te należy zatem uznać za podejrzane, a nie zatwierdzony przez SASMAR.

Twoje zastosowanie

Zrozum, zaakceptuj i zaakceptuj następujące elementy:

A. Korzystając z tej strony, zgadzasz się nie zakłócać ani przechwytywać naszych informacji elektronicznych opublikowanych na tej stronie lub na jednym z naszych serwerów. Zgadzasz się również nie próbować obchodzić zabezpieczeń naszej witryny i przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, federalnych i międzynarodowych praw, zasad i przepisów.

B. Przyznaj SASMAR prawo do korzystania z całej zawartości, którą przesyłasz lub w inny sposób przesyłasz na tę stronę, z zastrzeżeniem niniejszych warunków i zasad SASMAR oraz Polityki prywatności SASMAR w dowolny sposób, w jaki SASMAR wybierze, w tym między innymi kopiowanie, wyświetlanie, wykonywanie lub publikowanie w dowolnym formacie, modyfikowanie, włączanie do innych materiałów lub wykonywanie na ich podstawie prac pochodnych.

C. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych i uzgodnionych wcześniej przez SASMAR, nie należy ustanawiać żadnych poufnych relacji w przypadku, gdy dowolny użytkownik tej strony internetowej musi przekazać ustną, pisemną lub elektroniczną komunikację do SASMAR (taką jak informacje zwrotne, pytania, komentarze, sugestie, pomysły itp.). Jeśli strona internetowa SASMAR wymaga lub wymaga dostarczenia takich informacji oraz że informacje te zawierają dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu), SASMAR je uzyska, wykorzysta i utrzyma w sposób zgodny z naszymi Polityka prywatności W przeciwnym razie taka komunikacja i wszelkie przedstawione w niej informacje będą traktowane jako niepoufne, a SASMAR będzie mógł swobodnie powielać, publikować lub w inny sposób wykorzystywać takie informacje w dowolnym celu, w tym, bez ograniczeń, badań, rozwoju, produkcji, użytkowania lub sprzedaż produktów zawierających te informacje. Nadawca wszelkich informacji do SASMAR jest w pełni odpowiedzialny za ich treść, w tym za ich prawdziwość i dokładność oraz za nienaruszanie własności lub praw do prywatności jakiejkolwiek innej osoby.

Zwroty i zwroty produktów

Ze względu na osobisty charakter produktów SASMAR zwroty produktów NIE są akceptowane. Wybierz ostrożnie, ponieważ nie możesz zaakceptować zwrotów produktów, jeśli zmienisz zdanie po wysłaniu zamówienia. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze produktu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, skontaktuj się z nami za pomocą strony kontaktowej na tej stronie.

Opóźnienia i odprawa celna

Możemy wysyłać na praktycznie dowolny adres na świecie, jednak SASMAR NIE ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w odprawie celnej, koszty niestandardowe, koszty importu do krajów spoza Europy, Australii, Hongkongu, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie nie mamy magazynu. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie problemy, które mogą wystąpić w twoim kraju i akceptujesz nieszkodliwość SASMAR w przypadku, gdy zamówienie nie zostanie dostarczone z powodu problemu z odprawą celną.

Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przeczytanie, zrozumienie i zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami, ponieważ mogą one być okresowo modyfikowane, a także warunkami naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejsze Warunki. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe przeglądanie niniejszych warunków w celu wprowadzenia odpowiednich zmian. Korzystanie z tej witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację takich zmian. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami (ponieważ mogą one być okresowo modyfikowane) lub nie jesteś zadowolony z tej witryny, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z tej witryny.

Etykietowanie produktu

O ile nie wskazano inaczej, nazwy produktów, opisy i etykiety są pochodzenia europejskiego w języku angielskim. Produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub mogą być dostępne pod inną marką, w różnych mocach lub dla różnych wskazań. Żaden dyrektor, pracownik, agent ani przedstawiciel SASMAR, jej spółek zależnych i stowarzyszonych nie jest zaangażowany w udzielanie porad medycznych, diagnozowanie, leczenie lub inne usługi medyczne, które w jakikolwiek sposób tworzą relacje lekarz-pacjent za pośrednictwem tej strony internetowej. pacjenci związani z ważnymi ciążami lub wynikami porodu po zastosowaniu produktu Conceive Plus.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Informacje, dokumenty i powiązane grafiki opublikowane na tej stronie internetowej („Informacje”) są wyłączną własnością SASMAR, z wyjątkiem informacji dostarczonych przez dostawców zewnętrznych na podstawie umowy z SASMAR, jej spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi. Udzielono zgody na wykorzystanie informacji, pod warunkiem, że (1) powyższa informacja o prawach autorskich jest obecna na wszystkich kopiach; (2) wykorzystanie Informacji ma wyłącznie charakter informacyjny, a nie do użytku komercyjnego lub osobistego; (3) Informacje nie są w żaden sposób modyfikowane; oraz (4) żadna grafika dostępna w tej witrynie nie jest używana oddzielnie od dołączonego tekstu. SASMAR nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez zewnętrznych dostawców i nie wolno rozpowszechniać takich materiałów bez zgody właściciela praw autorskich. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych powyżej żadna osoba nie udziela licencji ani prawa, wyrażonego lub dorozumianego, na podstawie patentów, znaków towarowych lub innych praw własności SASMAR. Żadne użycie znaku towarowego SASMAR, nazw handlowych, odzieży handlowej i produktów na tej stronie internetowej nie może odbywać się bez uprzedniej pisemnej zgody SASMAR, z wyjątkiem identyfikacji produktu lub usług firmy.

Prywatność i bezpieczeństwo

SASMAR zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności w Internecie. Rozumiemy znaczenie prywatności dla naszych klientów i odwiedzających naszą stronę internetową. Korzystanie z danych osobowych jest regulowane przez naszą Politykę prywatności, a poprzez dostęp do naszej strony internetowej i korzystanie z niej, zgadzasz się na to. polityka. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że kiedy przesyłasz swoje dane osobowe do SASMAR.com, podczas gdy SASMAR ma środki bezpieczeństwa zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi lub przechwyceniu, nie ma absolutnej gwarancji bezpieczeństwa.

W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO PRZESŁUCHANIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU, ZALEŻY OD NASZYCH SKUTKÓW, SASMAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE PRZECHWYCIE LUB NIEDOZWOLONY DOSTĘP LUB ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYPADKOWE LUB SZKODLIWE USZKODZENIA , , NAWET JEŚLI SASMAR ZOSTAŁ DOSTARCZONY DLA MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. SASMAR NIE GWARANTUJE, ANI WYRAŹNIE ANI JEDYNIE NIE TYLKO, ŻE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK KLIENTA BĘDĄ WYŁĄCZONE Z PRZERWY LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU, I NIE UDZIELA ŻADNEJ DOMNIEMANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KAŻDY KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA UTRZYMANIE POUFNOŚCI JEGO LUB WŁASNEGO HASŁA.

Ograniczenie odpowiedzialności

SASMAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczone materiały, informacje i opinie, opublikowane lub w inny sposób dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej. Powierzenie tych materiałów, informacji i opinii odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. SASMAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z korzystania z tej witryny lub zawartych w niej treści. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA SASMAR, TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ PRODUKTY I USŁUGI DOSTARCZANE LUB DOSTĘPNE POPRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ SĄ DOSTĘPNE I PODSTAWOWE, ZE WSZYSTKIMI WADAMI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SASMAR ANI JEJ JEDNOSTKI ZALEŻNE, PARTNERZY, SPRZEDAWCY LUB ICH DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI (TUTAJ, STRONY FIRMY SASMAR) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY JAKIEGOKOLWIEK, NA PODSTAWIE TEORII PRAWNEJ, ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM LUB WSTĘPEM WYKORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, TREŚCI WITRYNY, JAKIEJKOLWIEK USŁUG LUB ŚWIADCZONEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB DOWOLNEJ WITRYNY, W TYM SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PUNKTYWNE, UBOCZNE, SZKODLIWE, W TYM, ALE, ALE , OSOBISTE LESJE, STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z OPÓŹNIEŃ, PRZERWY W SERWISIE, WIRUSÓW, ANULOWANIA PLIKÓW LUB KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, BŁĘDÓW, POMINIĘĆ LUB INNYCH NIEDOKŁADNOŚCI W TEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB TREŚCI WITRYNY, JEŻELI LUB NIE ISTNIEJĄCEJ NIEDZIELNOŚĆ LUB NIE ZOSTAŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI JAKICHKOLWIEK SZKÓD. Niektóre kraje / stany nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności, dlatego ten przepis może nie mieć zastosowania. PROSIMY O UWAŻANIE, ŻE DODATKOWE INFORMACJE, ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ INNE WARUNKI MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO TEJ I INNEJ STRONY WŁASNOŚCI LUB ZARZĄDZANE PRZEZ SASMAR, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE LUB PODMIOTY POWIĄZANE.