Regulamin

Korzystając z tej witryny, potwierdzasz i akceptujesz, że:

A. Chociaż zobowiązujemy się do dostarczania najnowszych informacji dotyczących naszych produktów i usług oraz innych informacji o naszej firmie na tej stronie, nie gwarantujemy dokładności, skuteczności ani przydatności wszystkich informacji zawartych na tej stronie. Każda osoba przyjmuje pełną odpowiedzialność i wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z tej witryny. Informacje są prezentowane w stanie „TAK JAK SĄ” i mogą obejmować niedokładności techniczne lub błędy typograficzne. SASMAR zastrzega sobie prawo do dodawania, anulowania lub zmian informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

B. SASMAR NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU LUB NATURY W ODNIESIENIU DO INFORMACJI LUB TREŚCI PUBLIKOWANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ. SASMAR ODRZUCA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, STWORZONE PRZEZ PRAWO, UMOWĘ LUB W INNY SPOSÓB, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU LUB NIETYKALNOŚCI. W żadnym wypadku SASMAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU LUB NATURY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE (W TYM UTRATĘ ZYSKU) SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA LUB KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ I / LUB INFORMACJI LUB TREŚCI ZAMIESZCZANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIEZALEŻNIE OD ZALECENIA, SASMAR INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. C. SASMAR nie ponosi odpowiedzialności i nie daje żadnej gwarancji za dokładność, skuteczność, terminowość i przydatność jakichkolwiek informacji lub treści uzyskanych od stron trzecich, w tym łączy do lub z witryn stron trzecich. O ile niniejsza strona internetowa nie stanowi inaczej, SASMAR nie będzie modyfikować, cenzurować ani w inny sposób kontrolować treści dostarczanych przez osoby trzecie na żadnej tablicy ogłoszeń, czacie lub innym podobnym forum opublikowanym na jej stronie internetowej. Informacje te należy zatem uznać za podejrzane, a nie zatwierdzone przez SASMAR.

Twoje zastosowanie

Potwierdzasz że, rozumiesz i akceptujesz następujące elementy:

A. Korzystając z tej strony, zgadzasz się nie zakłócać ani przechwytywać naszych informacji elektronicznych opublikowanych na tej stronie lub na jednym z naszych serwerów. Zgadzasz się również nie próbować obchodzić zabezpieczeń naszej witryny i przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, federalnych i międzynarodowych praw, zasad i przepisów.

B. Przyznajesz SASMAR prawo do korzystania z całej zawartości, którą przesyłasz lub w inny sposób transmitujesz na tę stronę, z zastrzeżeniem niniejszych warunków i zasad SASMAR oraz Polityki prywatności SASMAR w dowolny sposób, w jaki SASMAR wybierze, w tym między innymi kopiowanie, wyświetlanie, wykonywanie lub publikowanie w dowolnym formacie, modyfikowanie, włączanie do innych materiałów lub wykonywanie na ich podstawie prac pochodnych.

C. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych i uzgodnionych wcześniej przez SASMAR, nie należy ustanawiać żadnych poufnych relacji w przypadku, gdy dowolny użytkownik tej strony internetowej musi przekazać ustną, pisemną lub elektroniczną komunikację do SASMAR (taką jak informacje zwrotne, pytania, komentarze, sugestie, pomysły itp.). Jeśli strona internetowa SASMAR wymaga dostarczenia takich informacji oraz że informacje te zawierają dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu), SASMAR je uzyska, wykorzysta i utrzyma w sposób zgodny z naszą Polityką prywatności. W przeciwnym razie taka komunikacja i wszelkie przedstawione w niej informacje będą traktowane jako niepoufne, a SASMAR będzie mógł swobodnie powielać, publikować lub w inny sposób wykorzystywać takie informacje w dowolnym celu, w tym, bez ograniczeń, badań, rozwoju, produkcji, użytkowania lub sprzedaż produktów zawierających te informacje. Nadawca wszelkich informacji do SASMAR jest w pełni odpowiedzialny za ich treść, w tym za ich prawdziwość i dokładność oraz za nienaruszanie własności lub praw do prywatności jakiejkolwiek innej osoby.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wygasa po 14 dniach kalendarzowych od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszli w posiadanie ostatniego z tych towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Sasmar Pharmaceuticals, Legal and Regulatory Affairs, 187 Chaussee de La Hulpe, 1170 Brussels, Belgium, T. +32 2880 8220, e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznej oświadczenie (na przykład list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, chociaż jego użycie nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przez Ciebie tego prawa została wysłana przed upływem odpowiedniego terminu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, które dotyczą: dostawy zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i które zostały otwarte po dostarczeniu.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od umowy z Twojej strony, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas tańszy sposób dostawy zwykłej) bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu kosztów przy użyciu tych samych sposobów płatności, które zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie postanowisz inaczej; W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych kosztów w wyniku zwrotu pieniędzy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich zwrotu, w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy.
Musisz zwrócić lub dostarczyć nam towar bezpośrednio lub bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformujesz nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie uznany za zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem tego terminu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Będą Państwo odpowiedzialni tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z manipulacji innych niż niezbędne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Do wiadomości Sasmar Pharmaceuticals, Legal and Regulatory Affairs, 187 Chaussee de La Hulpe, 1170 Bruksela, Belgia, e-mail: [email protected]:
– Niniejszym informuję / informujemy (*), że odstępuję od / odstępujemy od (*) umowy sprzedaży następującego towaru / świadczenia / usługi (*)
– Zamówienie dnia (*) / otrzymane dnia (*)
– Nazwa konsumenta i użytkownika lub konsumentów i użytkowników
– Miejsce zamieszkania konsumenta i użytkownika lub konsumentów i użytkowników
– Podpis konsumenta i użytkownika lub konsumentów i użytkowników (tylko jeśli ten formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ”
– Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Opóźnienia i odprawa celna

Możemy wysyłać na praktycznie dowolny adres na świecie, jednak SASMAR NIE ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w odprawie celnej, koszty niestandardowe, koszty importu do krajów spoza Europy, Australii, Hongkongu, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie nie mamy magazynu. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie problemy, które mogą wystąpić w twoim kraju i akceptujesz brak winy SASMAR w przypadku, gdy zamówienie nie zostanie dostarczone z powodu problemu z odprawą celną.

Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przeczytanie, zrozumienie i zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami, ponieważ mogą one być okresowo modyfikowane, a także warunkami naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe przeglądanie niniejszych warunków w celu wprowadzenia odpowiednich zmian. Korzystanie z tej witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację takich zmian. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami (ponieważ mogą one być okresowo modyfikowane) lub nie jesteś zadowolony z tej witryny, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z tej witryny.

Etykietowanie produktu

O ile nie wskazano inaczej, nazwy produktów, opisy i etykiety są pochodzenia europejskiego w języku angielskim. Produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub mogą być dostępne pod inną marką, o innej sile lub dla różnych wskazań. Żaden dyrektor, pracownik, agent ani przedstawiciel SASMAR, jej spółek zależnych i stowarzyszonych nie jest zaangażowany w udzielanie porad medycznych, diagnozowanie, leczenie lub inne usługi medyczne, które w jakikolwiek sposób tworzą relacje lekarz-pacjent za pośrednictwem tej strony internetowej. pacjenci związani z ważnymi ciążami lub wynikami porodu po zastosowaniu produktu Conceive Plus.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Informacje, dokumenty i powiązane grafiki opublikowane na tej stronie internetowej („Informacje”) są wyłączną własnością SASMAR, z wyjątkiem informacji dostarczonych przez dostawców zewnętrznych na podstawie umowy z SASMAR, jej spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi. Udzielono zgody na wykorzystanie informacji, pod warunkiem, że (1) powyższa informacja o prawach autorskich jest obecna na wszystkich kopiach; (2) wykorzystanie Informacji ma wyłącznie charakter informacyjny, a nie do użytku komercyjnego lub osobistego; (3) Informacje nie są w żaden sposób modyfikowane; oraz (4) żadna grafika dostępna w tej witrynie nie jest używana oddzielnie od dołączonego tekstu. SASMAR nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez zewnętrznych dostawców i nie wolno rozpowszechniać takich materiałów bez zgody właściciela praw autorskich. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych powyżej żadna osoba nie udziela licencji ani prawa, wyrażonego lub dorozumianego, na podstawie patentów, znaków towarowych lub innych praw własności SASMAR. Żadne użycie znaku towarowego SASMAR, nazw handlowych, odzieży handlowej i produktów na tej stronie internetowej nie może odbywać się bez uprzedniej pisemnej zgody SASMAR, z wyjątkiem identyfikacji produktu lub usług firmy.

Prywatność i bezpieczeństwo

SASMAR zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności w Internecie. Rozumiemy znaczenie prywatności dla naszych klientów i odwiedzających naszą stronę internetową. Korzystanie przez nas z danych osobowych podlega naszej Polityce prywatności, a dostęp do naszej witryny internetowej i korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na przestrzeganie tych zasad. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że kiedy przesyłasz swoje dane osobowe do SASMAR.com, (podczas gdy SASMAR ma środki bezpieczeństwa zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi lub przechwyceniu), nie ma absolutnej gwarancji bezpieczeństwa.

W PRZYPADKU PRZECHWYTANIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU POMIMO NASZYCH WYSIŁKÓW, SASMAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE PRZECHWYTY LUB NIEUPRAWNIONY DOSTĘP ANI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKAJĄCE Z TEGO SZKODY ZWIĄZANE Z UŻYCIEM , NAWET JEŚLI SASMAR ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. SASMAR NIE GWARANTUJE, ANI W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE INFORMACJE PODANE PRZEZ KLIENTA BĘDĄ WOLNE OD PRZECHWYTYWANIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. KAŻDY KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZACHOWANIE POUFNOŚCI SWOJEGO LUB JEGO WŁASNEGO HASŁA.

Ograniczenie odpowiedzialności

SASMAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczone materiały, informacje i opinie, opublikowane lub w inny sposób dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej. Powierzenie tych materiałów, informacji i opinii odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. SASMAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z korzystania z tej witryny lub zawartych w niej treści. NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA SASMAR, ZAWARTOŚĆ WITRYNY ORAZ PRODUKTY I USŁUGI DOSTARCZANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ DOSTĘPNE, ZE WSZYSTKIMI WADAMI. W ŻADNYM WYPADKU SASMAR ANI JEGO PODMIOTY ZALEŻNE, PODMIOTY STOWARZYSZONE, SPRZEDAWCY ANI ICH DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI (TUTAJ PO STRONACH SASMAR) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, ZWIĄZANE Z PRAWEM LUB WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWNIKA LUB NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, ZAWARTOŚCI WITRYNY, JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, W TYM SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH, KARNYCH, PRZYPADKOWYCH, PRZYKŁADOWYCH LUB WTÓRNYCH, W TYM , OBRAŻENIA OSOBISTE, UTRATA ZYSKÓW LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z OPÓŹNIENIA, PRZERWY W DZIAŁANIU, WIRUSÓW, USUNIĘCIA PLIKÓW LUB KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ LUB BŁĘDÓW, POMINIĘĆ LUB INNYCH NIEŚCISŁOŚCI NA TEJ STRONIE LUB ZAWARTOŚCI WITRYNY NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ZANIEDBANIE WYSTĄPIŁO PO STRONIE SASMAR, I CZY SASMAR ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niektóre kraje / stany nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności, więc to postanowienie może Cię nie dotyczyć. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE DODATKOWE POWIADOMIENIA PRAWNE, WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I INNE WARUNKI MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO TEJ I INNYCH STRON INTERNETOWYCH, KTÓRE NALEŻĄ LUB SĄ OPEROWANE PRZEZ SASMAR, JEGO ODDZIAŁY LUB PODMIOTY ZALEŻNE.

Ceny produktów

Podane ceny zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej (VAT) i są podane w złotówkach. O ile wyraźnie nie określono inaczej, podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.